Предлагани услуги

Одиторски услуги

Предоставяните от нас одиторски услуги са основани на процедури и подход, базирани на изискванията на Международните одиторски стандарти и приложимите закони в страната, но и насочени към спецификата на дейността на клиента и неговите проблеми, с цел предлагане на решение на същите и постигане на доверие относно изразеното от нас професионално мнение относно проверявания финансов отчет.

Прилаганите от нас одиторски процедури са насочени към одиторски подход, осигуряващ по-широко възприемане от клиента на предлаганите от нас одиторски услуги, като подпомагащи управлението на дейността му и нейното развитие. За целта насочваме вниманието си към разбиране на бизнеса на клиента, на спецификата на средата, в която функционира, на установяване на рисковете, запознаване с особеностите на отрасъла, в който осъществява бизнеса си, целите, които си поставя, установяване на проблемите на контролната среда и разкриване на възможностите за подобряването й.

Одиторските услуги, предлагани от нас, са под формата на ангажименти за изразяване на сигурност, преглед на финансова информация, дю-дилиджънс.

Счетоводни и данъчни услуги и консултации

Отчитайки важността на финансово-счетоводната система за качеството на вземане на управленски решения, за ролята й в осигуряването на своевременна и надеждна информация при решаване на проблемите пред бизнеса на клиента, за подпомагане развитието на стратегията му за растеж, за осигуряване на условия за осъществяване на ефективен контрол; ние разработваме модел на счетоводно отчитане, който осигурява всичко това в съответствие с разпоредбите на законодателството и специфичните потребности и проблеми на дейността на всеки наш клиент.

Предлаганите от нас счетоводни услуги и консултации включват организиране и извършване на счетоводна отчетност за клиента в съответствие с неговия бизнес и потребности от информация; осигуряване на аналитична информация, подпомагаща анализа на дейността на клиента и вземането на съответни управленски решения; подпомагане организирането на ефективна система за вътрешен контрол; изготвянето на анализи, прогнози, бюджети; преглед на текущата счетоводна отчетност; услуги относно преобразуване на дружества; подпомагане решаването на оперативни финансово-счетоводни казуси; изготвяне на вътрешно-групови и консолидирани отчети и пакети.

Функционирането на всеки бизнес предполага и наличието на данъчни задължения. Чрез предлаганите от нас данъчни услуги и консултации целим да оптимизираме данъчните ефекти върху бизнеса на клиента в съответствие с динамиката в разпоредбите на данъчното законодателство и особеностите на неговата дейност. Те са насочени към подпомагане на решаването на данъчни казуси, възникващи при конкретни сделки; предоставяне на консултации при изготвянето на данъчни декларации; анализ на данъчни задължения, тяхното планиране; консултации и съвети относно данъчните ефекти при придобивания и преобразувания.

Одит, отчитане и управление на проекти, финансирани по програми от Европейските фондове или други международни финансови институции

Вариант за финансиране на проекти на бизнеса и на звена и организации в публичния сектор е чрез осигуряване на средства по проекти, финансирани по програми от Европейските фондове или други международни финансови институции и/или правителствени и неправителствени организации. В тази връзка нашите услуги са насочени към избор на подходящ проект, осигуряващ подобно финансиране; счетоводно отчитане, консултиране, управление или одит на вече одобрен проект съгласно нормативните изисквания и изискванията на съответния финансиращ орган и/или институция.

Обучения

Успехът и развитието на един бизнес зависи и от професионализма и уменията на човешките ресурси, които той използва. За развитието на същите ние предлагаме организирането на съответните обучения и програми за развитие – текущи, свързани с промени в законодателството; такива за формиране на знания в нови области за дейността на клиента, включително при реорганизации и преобразувания.